1. School en Kindcentrum
De school K.B.S. De Plataan vormt samen met de peuterspeelzaal en de kinderopvang van KOO Meppel een kindcentrum. 

K.B.S. De Plataan                                                     KOO Meppel

Vledderstraat 3E                                                                           Vledderstraat 3F
7941LC Meppel                                                                             7941LC Meppel
0522-251025                                                                                  0522-700213
directie@kbsdeplataan.nl                                                            info@koomeppel.nl
www.kbsdeplataan.nl                                                                   www.koomeppel.nl
K.B.S. De Plataan maakt deel uit van de stichting Catent, een schoolbestuur met 34 scholen voor basisonderwijs en speciaal basisonderwijs. Het adres van Stichting Catent is Schrevenweg 6, 8024 HA Zwolle, tel. 038-3031844.
 

2. De betekenis van de naam De Plataan
Onze school is genoemd naar het cultureel centrum De Plataan, waar wij vanaf augustus 2014 onderdak hebben gekregen. Het logo laat de plataan zien, waarbij de takken de groei van kinderen op school symboliseren. De verschillende kleuren en formaten per 'kind' vertellen dat ieder kind anders is en een andere groei en schoolloopbaan doormaakt. We willen uitgaan van de onderwijsbehoefte van elk kind en zo de talenten ontwikkelen.
 
3. De missie, visie en het onderwijsconcept van de school
Wij vinden dat ieder kind als 'vrij mens' zijn eigen plekje moet kunnen vinden in de wereld; aan ons de taak om het kind steeds weer op zijn/haar niveau uit te dagen en zich te ontwikkelen tot een volwaardig lid van de samenleving. Katholieke daltonschool De Plataan is een plek waar kinderen zich op hun gemak kunnen voelen; een plaats waar ieder mens gewaardeerd wordt, zowel door medeleerlingen als door leerkrachten. Sfeer en veiligheid zijn sleutelwoorden, evenals structuur en regelmaat, die voor kinderen essentieel zijn.
We willen kinderen vormen tot een houding van:

  • doorzetten
  • moeite willen doen
  • fouten mogen en durven maken
  • met vragen blijven zitten: niet op alles hoeft een antwoord te zijn
  • het delen met iemand
  • genieten van elkaar en van iets kleins.

Dit mensbeeld motiveert ons, gevoed door onze katholieke identiteit.

Door ons open toelatingsbeleid zijn er kinderen met verschillende achtergronden, die met respect voor ieders mening en overtuiging naast en met elkaar leven in onze schoolgemeenschap. Ook ouders zijn van mening dat de brede basis van onze school kinderen een bepaalde levenshouding meegeeft, met waarden als tolerantie en zorg voor elkaar. Vanuit deze visie op onderwijs en kinderen hebben wij onze missie gevormd:

Iedereen heeft talent, de groei bepaalt de weg

4. Daltononderwijs
De Plataan is een Daltonschool (sinds november 2008). Dalton is een visie op het  leven en het leren van mensen. Het daltonconcept is bedacht door Ellen Parkhurst, de grondlegger. 
De vijf kernwaarden van het daltonconcept zijn:
- vrijheid/verantwoordelijkheid
- zelfstandigheid
- samenwerking
- reflectie
- effectiviteit
Deze vormen het uitgangspunt om het onderwijs zo vorm te geven dat het kind zich optimaal kan ontwikkelen.  Vertrouwen is het fundament onder deze kernwaarden. We geven het kind ons vertrouwen in zijn of haar weg op onze basisschool. Ouders en leerlingen hebben vertrouwen in de school, de leerkracht en medeleerlingen, zodat we samen een leergemeenschap vormen.

5. Pedagogisch klimaat
Wij vinden het belangrijk dat er een goede sfeer heerst tussen de leerkrachten en de kinderen, tussen de kinderen onderling en tussen de leerkrachten onderling. Een goed pedagogisch klimaat biedt de kinderen mogelijkheden om positieve (leer)ervaringen op te doen. Begrippen als warmte, veiligheid, geborgenheid, acceptatie, respect, waardering en vertrouwen waarderen wij als zeer positief.
Daarnaast is het respect voor het kind als mens zichtbaar en voelbaar in onze school. Het kind is in staat tot het dragen van verantwoordelijkheid voor zijn eigen ontwikkeling en wordt serieus genomen.
Het pedagogisch klimaat in onze school beperkt zich niet alleen tot de relatie leerkracht-leerling. Het heeft ook te maken met de wijze waarop wij als team (leerkrachten, directeur, conciërge) met elkaar omgaan en ons gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor het wel en wee van onze kinderen, het schoolgebouw en de schoolomgeving.

6. Onze identiteit
Als katholieke school vinden we de godsdienstig/levensbeschouwelijke en spirituele ontwikkeling van leerlingen belangrijk. Daarbij gaan we uit van de emoties en levensvragen van de kinderen. In het verdiepen van de vragen en zoeken naar antwoorden laten we hen kennismaken met de antwoorden die het christendom en vele andere godsdiensten en levensbeschouwingen aanreiken in hun verhalen, geloven, rituelen en symbolen.
we bieden de kinderen een bredere kijk, houvast en perspectief en laten ze fantaseren, verwonderen en inspireren om hun eigen antwoorden te vinden en keuzes voor het leven te maken.
Bovendien kunnen ze dan vanuit hun eigen levensbeschouwing deelnemen aan het gesprek over godsdienstige, levensbeschouwelijke en morele onderwerpen in onze multiculturele samenleving.
 Om dit te bereiken gebruiken we de methode Hemel en Aarde. Door het jaar heen werken we aan 5 thema’s.
De methode noemt zeven spirituele vaardigheden waaraan gewerkt wordt: verwonderen, verbinden, vertrouwen, verbeelden, ordenen, communiceren en omgaan met traditie. Daarbij is specifieke aandacht voor verhalen, feesten, rituelen en symbolen uit christendom en andere levensbeschouwingen. Met Kerstmis en Pasen eindigt  het thema met een viering, die past bij de school en die de kinderen aanspreekt.

7. Team en directie
De school heeft een team van 9 groepsleerkrachten, een vakleerkracht lichamelijke oefening, 2 leraarondersteuners en een directeur. Eén van de leerkachten is ook intern begeleider.
De directeur is bereikbaar op alle dagen behalve donderdag.
De leerlingen zijn verdeeld over 5 combinatiegroepen, groep 1-2a en 1-2b, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8. Elke groep krijgt les van maximaal 2 groepsleerkrachten. Alle groepsleerkrachten zijn in het bezit van het Daltoncertificaat of doen daarvoor de opleiding. Het team is een mooie mix van ervaring en jong enthousiasme.

8. Leerlingen, ouders en omgeving
Sinds de verhuizing van de school naar cultureel centrum De Plataan in de Vledderstraat in 2014 groeit het aantal leerlingen. De vestiging in het nieuwe pand met de vele mogelijkheden (peuterspeelzaal, kinderopvang, bibliotheek, spelotheek, cultureel aanbod) is aantrekkelijk voor nieuwe ouders en leerlingen, waardoor de groei zeker zal doorzetten. De prognose van de gemeente voor het leerlingaantal laat een stabiel beeld zien. Leerlingen komen uit meerdere wijken in en rondom het centrum.
De meeste ouders hebben een middelbare of hogere opleiding. Relatief weinig ouders oefenen een beroep uit waarbij lichamelijke arbeid wordt verricht. In ongeveer 80% van de  gezinnen nemen beide ouders deel aan het arbeidsproces.  Van alle kinderen op onze school heeft 20% te maken (gehad) met een scheiding.  
Ouders kiezen heel bewust voor onze school. Dat zorgt voor een grote betrokkenheid: op het onderwijs, op hun kinderen maar ook bij  deelname aan en hulp bij allerlei activiteiten.