De Schooladviescommissie van K.B.S. De Plataan

De schooladviescommissie heeft tot taak invulling te geven aan een structurele adviserende rol richting de directie van de school over de beleidsvoorbereiding en –evaluatie voor de middellange en lange termijn op het terrein van onderwijs, en opvoeding. De SAC heeft de volgende leden (ouders) die voor een tijdvak van ca. 4 jaar zitting nemen in de commissie: Jeannine Schram, Mariken de Bruijn, Margarete de Jong en Stephanie Smelt. 
De SAC vergadert vijf keer per jaar. De vergaderdata voor 2017-2018 zijn:
19-10-2017
11-01-2018
08-03-2018
22-05-2018
05-07-2018 (de laatste vergadering is samen met de medezeggenschapsraad).
De schooladviescommissie werkt volgens een reglement van de stichting Catent. Dat reglement kunt u HIER vinden.