De medezeggenschapsraad van K.B.S. De Plataan

De medezeggenschapsraad (MR) praat mee over alles wat met school te maken heeft. Hierdoor kunnen ouders invloed uitoefenen op het beleid van de school. De directie dient ieder belangrijk besluit voor te leggen aan de MR. De MR kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan de directie.
Alle rechten van de MR staan in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) beschreven. De MR houdt zich o.a. bezig met het vaststellen van het schoolplan, het formatieplan, de onderwijstijd, vragen van ouders en personeel.
Zowel de ouder-leden als de personeelsleden hebben instemmings- of adviesrecht over zaken die voor hen van belang zijn. De directie draagt zorg voor een goede informatievoorziening naar de MR.
De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Mocht u als ouder de vergadering willen bijwonen, dan bent u van harte welkom. De vergaderdata voor het schooljaar 2017-2018 zijn voorlopig vastgesteld op
12-10-2017
14-12-2017
20-02-2018
17-05-2018
05-07-2018 (deze laatste vergadering is samen met de schooladviescommissie
De directeur is vanuit haar functie aanwezig. Zij is geen lid van de MR, maar verstrekt de benodigde stukken en geeft informatie.
Daarnaast is het natuurlijk voor een MR ook mogelijk zelf een vergadering te beleggen of (extern) advies in te winnen.

De huidige MR bestaat uit:
Oudergeleding
Daan de Bruijn, vader van Aïcha en Laïla (voorzitter)
Marjolijn Vinkesteijn, moeder van Pien
Personeelsgeleding
Ilse Fieten, leerkracht in groep 5/6
Irma Munsterhuis, leerkracht in groep 1/2

Onderwerpen die worden besproken:
- de begroting/schoolplan,
- de formatie
- diverse beleidsstukken en protocollen
- schooltijden, schoolvakanties
 
De medezeggenschapsraad kent een eigen medezeggenschapsreglement (gelijk voor alle scholen van de stichting Catent. U kunt het reglement HIER vinden. Stichting Catent heeft ook een Gemeenschappelijke MedezeggenschpasRaad (GMR). Via de GMR krijgen ouders en leerkrachten de kans om formeel mee te werken aan het stichtingsbeleid. De GMR kent een evenredige verdeling tussen het aantal ouders en personeelsleden, zodat de inspraak ook evenredig is verdeeld. Meer informatie over de GMR kunt u vinden op hun website www.gmrcatent.nl.