K.B.S. De Plataan is een Daltonschool


Vanaf december 2011 mag K.B.S. De Plataan zich een Daltonschool noemen. In het najaar van 2016 is de school opnieuw gevisiteerd en is de daltonlicentie met 2 jaar verlengd. In het najaar van 2018 zal de school opnieuw bezocht worden door een dalton-visitatieteam.

De vijf kernwaarden van het daltonconcept zijn:
- vrijheid/verantwoordelijkheid
- zelfstandigheid
- samenwerking
- reflectie
- effectiviteit
Deze vormen het uitgangspunt om het onderwijs zo vorm te geven dat het kind zich optimaal kan ontwikkelen.  Vertrouwen is het fundament onder deze kernwaarden. We geven het kind ons vertrouwen in zijn of haar weg op onze basisschool. Ouders en leerlingen hebben vertrouwen in de school, de leerkracht en medeleerlingen, zodat we samen een leergemeenschap vormen.

Wij hebben vertrouwen in de talenten van kinderen. Ze leren eigen initiatief nemen en verantwoordelijkheid dragen. Hierdoor voelen de leerlingen zich betrokken bij de school, de andere leerlingen en hun eigen werk.
In groep 1 starten de leerlingen met het kiezen en plannen van een activiteit tijdens het spelen en werken. In groep 1-2 gebruiken we hiervoor een planbord en krijgt elk kind een eigen takenblad. In groep 3 hebben de leerlingen een dagtaak; deze wordt in groep 4 verder uitgebouwd naar een weektaak. In groep 5-6 hebben de leerlingen ook een weektaak en krijgen ze steeds meer ruimte om zelf te plannen. In groep 7-8 plannen de leerlingen hun taken in een agenda.
 Het werken met taken vergroot de verantwoordelijkheid en de zelfstandigheid van leerlingen; zij worden gestimuleerd om zelf keuzes te maken die bij hun passen. Daardoor krijgen ze meer vrijheid, maar wel in gebondenheid. Daarnaast staan er op de weektaak extra opdrachten, verrijkings- of verdiepingstaken. Door samen te werken leren kinderen van en met elkaar. Leerlingen zijn hierdoor meer betrokken en onthouden de lesstof beter.

Voor een uitgebreide beschrijving van de vormgeving van ons Daltononderwijs verwijzen we naar het Daltonhandboek.